stadgar

Ideell förening ProQvi

Stadgar

1. Föreningens namn är lokalt resurscentrum för kvinnor med utländsk bakgrund ProQvi.

2. Ändamål

Ideell förening bildas med syfte att formulera, lyfta fram och främja intresse och särskilda behov av kvinnor som

känner sig utanför svenska sociala systemet och saknar kunskap och tillvägagångssätt för personlig utveckling

och aktiv deltagande i socialt liv pgs. sin kulturell bakgrund eller särskilda hinder.

I centrum för föreningens verksamhet står integrations- och invandrarfrågor.

Föreningen ska verka för utnyttjande av existerande möjligheter och utarbetande av mekanismer som skulle

underlätta anpassning till svensk livsstils-, rättslig och affärssystem samt som skulle bidra till utökningen av

kunskap om kvinnors roll i samhället genom:-

– att granska och diskutera kring aktiviteter som finns idag i olika samhälleliga praxis: tjänster, vardagliga

rutiner, utbildning, ingång till arbetsmarknad mm., med tanke på tillgänglighet för kunskapshindrade

kvinnor

– upplysning av allmänheten om och utredning av skäl och hinder till personlig utveckling samt spridning

av kunskap

– att främja kvinnors olikheter i intressen – skapa en plattform för uttryck och representation av

medlemmars intressen

– att skapa utrymme för varje medlem att växa som människa

– att verka för motivering och stöd av egna medlemmars initiativ samt skapande av externa möjligheter för

personlig utveckling

– att främja kvinnors initiativkraft

– att verka för jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnors rätt till arbeteoch vila

– att planera och genomföra egna verksamheter designade för att vidga kontaktnät, öka socialt

nätverkande och intresse för aktivt deltagande i samhällets liv

– att skapa länk mellan medlemmar och specialister och tjänster de kan få nytta av.

– utvidga internationella förbindelser och utbyte av erfarenheter genom kontakter med relaterade

organisationer i andra länder.

3. Föreningens säte

ProQvi har sitt säte i Ekeby i Bjuvs kommun, Skåne.

4. Medlemskap

Medlemskap är öppet för alla kvinnor – privata personer. Juridiska personer uppmuntras att inleda partnerskap.

Medlem är den som erlagt full medlemsavgift.

Män får vara endast stödmedlemmar. Som stödmedlem får personen delta i aktiviteter arrangerats av

föreningen, men får ingen rösträtt och inte är valbara i styrelse heller.

Genom att ansluta sig till föreningen förbinder personen sig att följa dess stadgar samt medger att hon/han vill

medverka föreningens målsättning.

Medlemmar skall agera enligt grundläggande etiska principer:

Godhetsprincipen: att göra gott, inte skada.

Människovärdesprincipen: att respektera mänskliga rättigheter.

Autonomiprincipen: att respektera individens vilja, respektera individer med nedsatt autonomi.

Dessutom skall medlemmar se till att privat information som de får kännedom av genom föreningens

verksamhet inte skulle användas otillbörligt.

5. Medlemsavgift

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

6. Utträde

Uppsägning av medlemskapet sker skriftligt genom anmälning till styrelsen och anses därmed omedelbart ha

lämnat föreningen.

7. Uteslutning

Medlem kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningen. Styrelsen

ska då ha funnit att medlem agerat på ett sätt som skadar eller motarbetar föreningen

eller dess medlemmars intressen. Uteslutning kan äga rum i fall om övriga aktiviteter av medlemmen strider

emot föreningens ändamål och ansträngningar, samt pga. förbrytelse av föreningens stadgar eller

försummande att betala beslutade avgifter.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att

medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlem fått tillfälle att yttra sig inom viss

av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.

Beslutet ska meddelas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

Beslutet om uteslutning tas vid styrelsemöte med eller utan respektive medlems närvaro. Kallelse till möte

samt beslut om uteslutning meddelas via post till adress som uppgivits av medlem vid dess registrering.

Betalda avgifter refunderas inte.

8. Organisation och styrelsen

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmötet utser styrelse.

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid

förfall inträder suppleant. En ledamot kan utföra åliggande för en annan om det föreligger hinder av förklarliga

skäl för det. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa

årsmöte.

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, ta hand om föreningens ekonomiska angelägenheter och föra

räkenskaper.

Styrelsen är beslutför om minst 2 ledamöter är närvarande. Styrelsen väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Styrelsen får anställa personal på kansli och i projekt, samt besluta om arbetsordning.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det nödvändigt eller om minst två styrelseledamöter begär

detta.

9. Valberedning

Valberedningen skall bestå av två ledamöter (varav en är sammankallande) och har till uppgift att föreslå

årsmötets funktionärer samt om – eller nyval av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och

revisorssuppleant.

10. Räkenskaper och revision

Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Vid årsmötet väljs en revisor, samt en suppleang. Revisor skall granska räkenskaperna. Räkenskaperna skall efter

anfordran vara tillgängliga för revisorn när som helst.

Till årsmötet skall revisorn avge berättelse över föregående års förvaltning

samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Subventionerad medlemskap

I vissa fall då styrelsen anser att en kvinna är i behov av medlemskap i föreningen, men är förhindrat att betala

den, kan hon tillges en subventionerad (gratis) medlemskap under en begränsad period.

12. Sekretess

Alla medlemmar har rätt att inte uppge sina personuppgifter vid registrering av medlemskapet om det finns

förklarliga skäl till det.

13. Ordinarie möten

Föreningen skall hålla minst två ordinarie medlemsmöten per kalenderår. Varje medlem har rätt att framlägga

förslag vid ordinarie möte. Extra möte hålls på kallelse av styrelsen. Sammankallande är föreningens ordförande.

Minst 8 möten ska hållas per kalenderår utöver det, riktade för allmänheten.

14. Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls varje år före april månads utgång och är öppet för alla medlemmar. Extra årsmöte

sammanträder när minst 5 medlemmar varav minst 2 är i styrelse, eller revisorerna finner så påkallat. Beslut tas

via enkel majoritet, i fall röster är jämna har ordförande beslutsrätt.

På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmöte.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för

det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det

senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.

10. Fastställande av en verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-

/räkenskapsåret.

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ett år

13. Val av revisor samt suppleanter.

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15. Fastställande av kriterier för medlemskap

16. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer

17. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte

funnits med i kallelsen till mötet.

15. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer

som firmatecknare.

16. Stadgeändring

Årsmötet har rätt att med enkel majoritet besluta om sådana ändringar som int innebär förändring av

föreningens ideella ändamål. Ärendet ska finnas angivet på kallelsen till årsmötet.

17. Koppling till andra aktörer

Föreningen kan vara föränkrat hos kommunen eller Länsstyrelsen samt ett regionalt resurscentrum.

Föreningens verksamhet anses möjligt föras internationellt, självständigt eller i samarbete med övriga

organisationer.

18. Upplösning

Förslag om föreningens upplösning kan väckas av styrelsen på ordinarie eller extramöte och förslaget skall anges

på kallelsen till mötet.

Efter upplösningen ska föreningens tillgångar ges till forskningsändamål eller tillfalla

organisationer som verkar enligt föreningens ändamål.

Ekeby, 2010-05- 04