Stadgar

Ideell förening ProQvi
Stadgar
1. Föreningens namn är ProQvi, internationell förening för kvinnor och ungdomar.
2. Ändamål
Ideell förening bildas med syfte att formulera, lyfta fram och främja intresse och särskilda behov av kvinnor
och ungdomar som känner sig utanför sociala systemet och saknar kunskap och tillvägagångssätt för
personlig utveckling och aktiv deltagande i socialt liv pga sin kulturell, social bakgrund eller särskilda hinder.
I centrum för föreningens verksamhet står personlig utveckling, demokrati och social integrationsfrågor med kultur och utbildning som framsta verktyg.

Föreningen ska verka för att underlätta interaktion och utbyte inom samhällets  olika grupper samt bidra till ömsesidig utökningen av kunskap om kvinnors och ungdomars roll i samhället genom:
– att granska och diskutera kring aktiviteter som finns idag i olika samhälleliga praxis: tjänster, vardagliga
rutiner, utbildning, ingång till arbetsmarknad mm., med tanke på tillgänglighet för kvinnor och ungdomar
med hinder i deras lärande och. kommunikation,
– upplysning av allmänheten om och utredning av skäl och hinder till personlig utveckling samt spridning av kunskap,
– att främja kvinnors och ungdomars olikheter i intressen – skapa en plattform för uttryck och representation av medlemmars intressen,
att skapa utrymme för varje medlem att växa som människa,
– att verka för motivering och stöd av egna medlemmars initiativ samt skapande av externa möjligheter för personlig utveckling,
– att främja kvinnors och ungdomars initiativkraft
– att verka för jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnors rätt till arbete och vila
– att planera och genomföra egna verksamheter designade för att vidga kontaktnät, öka socialt nätverkande
och intresse för aktivt deltagande i samhällets liv,
– att skapa länk mellan medlemmar och specialister och tjänster de kan få nytta av.
– utvidga internationella förbindelser och utbyte av erfarenheter genom kontakter med relaterade
organisationer i andra länder.
– möjliggöra stöd för sociala initiativ  och arbete med kultur och utbildning samt stöd till människor med begränsade möjligheter, funktionsvariationer och funktionshinder.

3. Föreningens säte och verksamhetsområde.
ProQvi har sitt säte i Helsingborg (Sverige) och verkar nationellt och internationellt.
4. Medlemskap
Medlemskap är öppet för alla kvinnor samt unga människor upp till 21 års ålder – privata personer. Juridiska
personer uppmuntras att inleda partnerskap.

Medlem är den som erlagt medlemsavgift eller minst motsvarande värde i volontärsengagemang.
Män får vara endast stödmedlemmar. Som stödmedlem får personen delta i aktiviteter arrangerats av föreningen, men får ingen rösträtt och inte är valbara i styrelse så att de utgör majoritet eller väljas som
ordförande.
Genom att ansluta sig till föreningen förbinder personen sig att följa dess stadgar samt medger att hon/han vill medverka föreningens målsättning.
Medlemmar skall agera enligt grundläggande etiska principer:
Godhetsprincipen: att göra gott, inte skada.
Människovärdesprincipen: att respektera mänskliga rättigheter.
Autonomiprincipen: att respektera individens vilja, respektera individer med nedsatt autonomi.
Dessutom skall medlemmar se till att privat information som de får kännedom av genom föreningens
verksamhet inte skulle användas otillbörligt.
5. Medlemsavgift
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
6. Utträde
Uppsägning av medlemskapet sker skriftligt genom anmälning till styrelsen och anses därmed omedelbart ha
lämnat föreningen.
7. Uteslutning
Medlem kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningen. Styrelsen ska då ha funnit att medlem agerat på
ett sätt som skadar eller motarbetar föreningen eller dess medlemmars intressen. Uteslutning kan äga rum i
fall om övriga aktiviteter av medlemmen strider emot föreningens ändamål och ansträngningar, samt pga.
förbrytelse av föreningens stadgar eller försummande att betala beslutade avgifter.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlem fått tillfälle att yttra sig inom
viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.
Beslutet ska meddelas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.
Beslutet om uteslutning tas vid styrelsemöte med eller utan respektive medlems närvaro. Kallelse till möte
samt beslut om uteslutning meddelas via post till adress som uppgivits av medlem vid dess registrering.
Betalda avgifter refunderas inte.
8. Organisation och styrelsen
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmötet utser styrelse.
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid
förfall inträder suppleant. En ledamot kan utföra åliggande för en annan om det föreligger hinder av förklarliga
skäl för det. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, ta hand om föreningens ekonomiska angelägenheter och
föra räkenskaper.
Styrelsen är beslutför om minst 2 ledamöter är närvarande. Styrelsen väljs av årsmötet för en tid av ett år.
Styrelsen får anställa personal på kansli och i projekt, samt besluta om arbetsordning.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det nödvändigt eller om minst två styrelseledamöter begär
detta.
9. Valberedning
Valberedningen skall bestå av två ledamöter (varav en är sammankallande) och har till uppgift att föreslå
årsmötets funktionärer samt om – eller nyval av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och
revisorssuppleant.
10. Räkenskaper och revision
Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Vid årsmötet väljs en revisor, samt en suppleang. Revisor skall granska räkenskaperna. Räkenskaperna skall
efter anfordran vara tillgängliga för revisorn när som helst.
Till årsmötet skall revisorn avge berättelse över föregående års förvaltning samt tillstyrka eller avstyrka
ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Subventionerad medlemskap
I vissa fall då styrelsen anser att en kvinna eller en ungdom är i behov av medlemskap i föreningen, men är
förhindrat att betala den, kan hon tillges en subventionerad (gratis) medlemskap under en begränsad period.
12. Sekretess
Alla medlemmar har rätt att inte uppge sina personuppgifter vid registrering av medlemskapet om det finns
förklarliga skäl till det.
13. Ordinarie möten
Föreningen skall hålla minst två ordinarie medlemsmöten per kalenderår. Varje medlem har rätt att framlägga
förslag vid ordinarie möte. Extra möte hålls på kallelse av styrelsen. Sammankallande är föreningens
ordförande.
Minst 8 möten ska hållas per kalenderår utöver det, riktade för allmänheten.
14. Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls varje år före april månads utgång och är öppet för alla medlemmar. Extra årsmöte
sammanträder när minst 5 medlemmar varav minst 2 är i styrelse, eller revisorerna finner så påkallat. Beslut
tas via enkel majoritet, i fall röster är jämna har ordförande beslutsrätt.
På årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmöte.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste
verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
10. Fastställande av en verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-
/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ett år
13. Val av revisor samt suppleanter.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Fastställande av kriterier för medlemskap
16. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
17. Övriga frågor.
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte
funnits med i kallelsen till mötet.
15. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare.
16. Stadgeändring
Årsmötet har rätt att med enkel majoritet besluta om sådana ändringar som inte innebär förändring av
föreningens ideella ändamål. Ärendet ska finnas angivet på kallelsen till årsmötet.
17. Koppling till andra aktörer
Föreningen kan vara förankrad hos kommunen eller Länsstyrelsen samt ett regionalt resurscentrum.
Föreningens verksamhet anses möjligt föras internationellt, självständigt eller i samarbete med övriga
organisationer.
18. Upplösning
Förslag om föreningens upplösning kan väckas av styrelsen på ordinarie eller extramöte och förslaget skall
anges på kallelsen till mötet.

Efter upplösningen ska föreningens tillgångar ges till forskningsändamål eller tillfalla organisationer som verkar
enligt föreningens ändamål.

Helsingborg, 2023-03-30

International Association for Women and Youth